Thông báo Thẩm quyền
Điều khoản Thẩm quyền Độc quyền và Duy nhất

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý rằng tất cả các vấn đề liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập và sử dụng tài khoản giao dịch, tài liệu và/hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên trang web này ('các vấn đề như vậy'), sẽ tuân theo luật pháp của quần đảo Virgin thuộc Anh, mà không xem xét các nguyên tắc va chạm luật của nơi đó.

Bạn cũng tuyệt đối đệ trình cho toà án thuộc quần đảo Virgin thuộc Anh quyền thẩm quyền độc quyền và duy nhất đối với các vấn đề như vậy và tuyệt đối từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền để tranh chấp thẩm quyền của toà án thuộc quần đảo Virgin thuộc Anh trên bất kỳ cơ sở nào, bao gồm nhưng không giới hạn cơ sở của forum không thuận lợi.

Hơn nữa, bạn ở đây tuyệt đối từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền để khởi đầu bất kỳ hành động, vụ kiện hoặc đòi lại trong các vấn đề như vậy đối với BCR Co Pty Ltd và/hoặc bất kỳ bên liên quan nào trong thẩm quyền khác ngoài toà án thuộc quần đảo Virgin thuộc Anh.

BCR sẽ không mở tài khoản hoặc cung cấp dịch vụ tài chính trong các lãnh thổ được liệt kê dưới đây:

Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea-Bissau, Iraq, Liban, Mali, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Yemen, Bắc Triều Tiên, Iran, Libya, Cộng hòa Liên bang cũ của Nam Tư, Myanmar, Nga/Ukraine, Syria và Zimbabwe.

Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web này không dành cho cư dân Hong Kong, Úc, Canada và Hoa Kỳ.

Điều Khoản Sử Dụng Trang Web Chính Sách Bảo Mật

2024 © - All Rights Reserved by BCR Co Pty Ltd

Thông báo về Rủi ro:Các sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch ngoại trường với đòn bẩy, điều này đồng nghĩa với việc chúng mang mức độ rủi ro cao và có khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các sản phẩm này không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ mức độ rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của bạn trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần trước khi mở tài khoản với BCR.

zendesk