Ký Quỹ & Đòn Bẩy

Chúng tôi sử dụng nhiều nhà cung cấp thanh khoản từ các Ngân hàng và tổ chức Cấp 1 để cung cấp cho bạn báo giá cạnh tranh trên nhiều loại công cụ.

Ký Quỹ và Đòn Bẩy

margin

Về Ký Quỹ

Việc giao dịch ký quỹ cho phép bạn mở một vị thế bằng cách chỉ ký quỹ một tỷ lệ phần trăm nhất định của toàn bộ giá trị của vị thế. Tiền ký quỹ được sử dụng để trang trải mọi rủi ro tín dụng phát sinh trong quá trình giao dịch của bạn.

Yêu Cầu Ký Quỹ (và Tỷ Lệ Phần Trăm Ký Quỹ liên quan) thay đổi theo từng Sản Phẩm trong phạm vi hạn chế đòn bẩy được áp dụng theo Công Cụ Can Thiệp Sản Phẩm, và danh sách các yêu cầu được nêu trên Nền Tảng Giao Dịch. Những điều này có thể thay đổi thường xuyên.

margin percentage

Tỷ Lệ Phần Trăm Ký Quỹ

Tại BCR, yêu cầu ký quỹ (mỗi lô) được thể hiện dưới dạng số tiền thả nổi hoặc tỷ lệ phần trăm.

Ví dụ, sử dụng đòn bẩy 200:1, nếu giá của EURUSD là 1,18992 và khách hàng mở 1 lô EURUSD (1 lô = 100.000 Đơn vị tiền tệ cơ sở), thì yêu cầu ký quỹ là $594,96 (1,18992 * 100.000 / 200) .

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu Mỹ là tỷ lệ phần trăm cố định (10%). Nếu giá cổ phiếu Apple Inc. (#AAPL) là $174,54 mỗi cổ phiếu và khách hàng giao dịch 0,5 lô (1 lô = 100 hợp đồng = 100 cổ phiếu) thì yêu cầu ký quỹ là $872,70 (0,5 * 100 * 174,54 * 10%) .

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, yêu cầu ký quỹ để mở một vị thế có thể là linh hoạt nếu nó được biểu thị dưới dạng phần trăm.

leverage

Đòn bẩy

Đòn bẩy là một biểu thị khác của tỷ lệ phần trăm ký quỹ.

Đòn Bẩy = 1 / Tỷ Lệ Phần Trăm Ký Quỹ.

Ví dụ, yêu cầu ký quỹ cho #AAPL là 10%. Có nghĩa là Đòn Bẩy cho #AAPL là 10:1.

Vui lòng xem lại của chúng tôi Quy Cách Hợp Đồng để biết Cài Đặt Đòn Bẩy mới nhất của chúng tôi.

hedging

Vốn tài khoản

Vốn tài khoản Đòn bẩy tối đa của tài khoản
100,000 hoặc cao hơn 1:200
200,000 hoặc cao hơn 1:100
300,000 hoặc cao hơn 1:50
500,000 hoặc cao hơn 1:25
1,000,000 hoặc cao hơn 1:20

Đòn bẩy sẽ tự động điều chỉnh theo các điều kiện ở trên. Đòn bẩy sẽ được khôi phục về mức mặc định nếu không có vị thế mở. BCR sẽ không chịu trách nhiệm nếu vị thế của tài khoản bị đóng tự động thông qua Margin Call do việc điều chỉnh ở trên.

Sử dụng Margin tuân theo các điều khoản sau đây:

Margin đã sử dụng Đòn bẩy tối đa của tài khoản
50,000 - 200,000 1:100
200,001 hoặc cao hơn 1:50

Đòn bẩy sẽ tự động điều chỉnh theo các điều kiện ở trên. Đòn bẩy sẽ được khôi phục về mức mặc định nếu không có vị thế mở. BCR sẽ không chịu trách nhiệm nếu vị thế của tài khoản bị đóng tự động thông qua Margin Call do việc điều chỉnh ở trên.

hedging

Phòng Ngừa Rủi Ro

Bảo Hiểm Rủi Ro là thực hiện đồng thời cả hai vị thế Mua và Bán có cùng quy mô trong cùng một sản phẩm để giảm rủi ro trong một thị trường bất lợi. Điều này liên quan đến việc mở một vị thế theo hướng ngược lại có cùng quy mô với vị thế đã mở ban đầu. Yêu cầu ký quỹ để nắm giữ các vị thế bảo hiểm rủi ro là 0.

liquidation

Thanh Lý / Mức Ngưng Giao Dịch

Nền tảng giao dịch sẽ tự động bắt đầu thanh lý các lệnh đang mở khi Tổng Số Dư Tài Khoản của khách hàng giảm xuống dưới 50% so với Yêu Cầu Ký Quỹ ban đầu. Nền tảng giao dịch sẽ thanh lý các vị thế riêng lẻ cho đến khi Tổng Số Dư Tài Khoản còn lại của Khách Hàng đủ để hỗ trợ (các) vị thế mở hiện tại. Khi quyết định những vị thế nào sẽ được thanh lý riêng lẻ, vị thế thua lỗ lớn nhất sẽ được đóng trước tiên trong quá trình thanh lý.

Tương tự, số tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch của bạn cần phải lớn hơn 50% đối với các vị thế mở để có thể mở các giao dịch mới, trừ khi các giao dịch mới sẽ dẫn đến các vị thế hiện tại được phòng ngừa rủi ro một phần hoặc toàn bộ.

BCR cung cấp các khoản ký quỹ và đòn bẩy khác nhau cho các công cụ khác nhau. Để xem Yêu Cầu Ký Quỹ của BCR, hãy nhấp vào Công Cụ bên dưới. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị khách hàng nên duy trì số tiền ký quỹ thích hợp trong tài khoản của họ.

Điều Khoản Sử Dụng Trang Web Chính Sách Bảo Mật

2024 © - All Rights Reserved by BCR Co Pty Ltd

Thông báo về Rủi ro:Các sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch ngoại trường với đòn bẩy, điều này đồng nghĩa với việc chúng mang mức độ rủi ro cao và có khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các sản phẩm này không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ mức độ rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của bạn trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần trước khi mở tài khoản với BCR.

zendesk