Khuyến Mại

Chi Tiết Tham Gia

Giai đoạn: 1 tháng 5 năm 2024 - 31 tháng 5 năm 2024

Tất cả các khách hàng tham gia Khuyến Mại này phải mở tài khoản và thực hiện nạp tiền ký quỹ Khuyến Mại trong khung thời gian này.

Khuyến mại chỉ dành cho khách hàng ở các khu vực pháp lý mà các Khuyến Mại đó được pháp luật cho phép.

Các tài khoản Alpha/Tài khoản Liên kết hoặc các tài khoản được nạp tiền qua thẻ tín dụng không đủ điều kiện tham gia Chương trình khuyến mãi này.

Lệnh đóng giữ trong ít hơn 1 phút sẽ không được tính vào khối lượng giao dịch yêu cầu của hoạt động.

Khuyến Mại sẽ được giới hạn một tài khoản tham gia cho mỗi khách hàng và mỗi khách hàng chỉ đủ điều kiện cho một Khuyến Mại và không thể yêu cầu thêm các Khuyến Mại trên tài khoản giao dịch của mình.

Khách Hàng Hiện Tại

Để khách hàng hiện tại có thể tham gia vào Khuyến Mại này, BCR phải được thông báo trước để có thể tính toán doanh thu và rút tiền ký quỹ từ khi bắt đầu Khuyến Mại. Các tính toán được thực hiện trước khi Khuyến Mại bắt đầu sẽ không được tính đến. Khách hàng hiện tại thừa nhận rằng anh ta phải tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mại.

Khách Hàng Mới

Các nhà giao dịch mới với BCR sẽ cần phải đăng ký và nạp tiền vào một Tài Khoản Tiêu Chuẩn mới để tham gia Khuyến Mại này. Tất cả các tính toán liên quan đến Khuyến Mại sẽ bắt đầu vào thời điểm nạp tiền vào tài khoản.

Việc mở một tài khoản giao dịch mới theo Khuyến Mại này có nghĩa là khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này cũng như Hướng Dẫn Sản Phẩm và Điều Khoản Dịch Vụ của BCR. Khách hàng phải tuân thủ tất cả các yêu cầu mở và giao dịch tài khoản được quy định bởi BCR.

BCR sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi sự chậm trễ nào trong việc nhận tiền nạp ký quỹ do thời gian xử lý liên quan đến các nhà cung cấp phương thức thanh toán khác nhau.

Tiêu Chí Tham Gia

TIỀN NẠP KÝ QUỸ KHUYẾN MẠI
$2,000 trở lên
KHOẢN THƯỞNG TÍN DỤNG
10%
GIỚI HẠN THỜI GIAN
60 Ngày
YÊU CẦU DOANH THU
Khách hàng phải giao dịch một số lô tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng X 20% trong các lô quay vòng.
QUY TẮC RÚT TIỀN
  • Khách hàng phải đáp ứng các Yêu Cầu Doanh Thu trước khi có thể rút bất kỳ khoản ký quỹ khuyến mãi nào, nếu không Tiền Thưởng Tín Dụng sẽ bị mất.
  • Lợi nhuận giao dịch khả dụng để rút ngay lập tức, không bao gồm các khoản phí, hoán đổi, hoa hồng hoặc giảm giá do BCR hoặc Bên Giới Thiệu.

* Khoản thưởng tín dụng tối đa cho mỗi khách hàng (một tài khoản cho mỗi khách hàng) là $5,000. Đơn vị thưởng tín dụng nhỏ nhất là mười đơn vị.

* Các sản phẩm sau không có giá trị tích điểm: #AUS200, #GER40, #EUSTX50, #ESP35, #FRA40, #UK100, và tất cả các Cổ Phiếu.

Yêu Cầu Doanh Thu

TỔNG SỐ TIỀN NẠP KHOẢN THƯỞNG TÍN DỤNG SỐ TIỀN THƯỞNG YÊU CẦU DOANH THU
$2,000 10% $200 40 lô quay vòng (200 x 0.2)

* Multiple deposits on the same trading day but do not start trading, you can apply for credit bonuses by accumulating the total amount.

Tiền Thưởng Khác

Khách hàng xác nhận rằng trong trường hợp họ rút tiền ký quỹ liên quan đến Khuyến Mại này vi phạm các quy tắc rút tiền sau khi họ đã kiếm được Khoản Thưởng Tín Dụng của mình, BCR có quyền khấu trừ một số tiền tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng đã kiếm được.

Khách hàng xác nhận rằng trong trường hợp họ không đáp ứng các Yêu Cầu Doanh Thu Khuyến Mãi trong khoảng thời gian chỉ định sau khi khách hàng đã kiếm được Tiền Thưởng Tín Dụng, BCR có quyền khấu trừ một số tiền tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng kiếm được..

Khách hàng xác nhận rằng trong trường hợp không có giao dịch nào xảy ra trong vòng 60 ngày kể từ khi nạp tiền Ký Quỹ Khuyến Mãi, BCR có quyền tự động khấu trừ một số tiền tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng kiếm được từ tài khoản giao dịch BCR của mình.

Khách hàng xác nhận rằng trong trường hợp số dư tài khoản giao dịch của họ vào bất kỳ thời điểm nào nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc số dư tài khoản giao dịch thấp hơn Khoản Thưởng Tín Dụng kiếm được, thì BCR có quyền tự động khấu trừ một số tiền tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng từ tài khoản giao dịch của khách hàng. Nếu tài khoản giao dịch của khách hàng đang ở vị thế mở, tài khoản sẽ được đặt thành "chỉ thanh lý" và sẽ không thể mở các vị thế mới nữa. Sau khi khách hàng đóng tất cả các vị thế mở, BCR sẽ khấu trừ một số tiền tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng.

Khách hàng xác nhận trong trường hợp bất kỳ khoản thưởng tín dụng hoặc giá trị tương đương nào của vật phẩm nhận được bị khấu trừ khỏi tài khoản giao dịch của khách hàng do khách hàng không thể đáp ứng các yêu cầu của chương trình khuyến mãi, thì khách hàng phải chấp nhận rằng họ đã mất tư cách tham gia khuyến mãi sau khi khoản khấu trừ được thực hiện và mọi khoản thưởng hoặc vật phẩm hoặc giá trị tương đương của vật phẩm nhận được sẽ bị mất vĩnh viễn. Nếu khách hàng muốn tham gia lại khuyến mại này hoặc bất kỳ khuyến mại nào khác được cung cấp bởi BCR, việc tham gia của họ sẽ được BCR quyết định.

Trong trường hợp BCR có lý do để nghi ngờ rằng khách hàng đã lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng Khuyến Mãi hoặc đã sử dụng các chương trình cụ thể hoặc hành động thiếu thiện chí, thì BCR có toàn quyền quyết định từ chối, giữ lại hoặc rút tư cách tham gia Khuyến Mãi của khách hàng, ngay cả trong trường hợp khách hàng đã đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản trên, và nếu cần, hủy bỏ mọi Điều Khoản và Điều Kiện tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với khách hàng đó, hoặc chấm dứt quyền truy cập của khách hàng đó vào dịch vụ và/hoặc chặn tài khoản của khách hàng.

BCR có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mại này bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý của khách hàng. BCR cũng có quyền sửa đổi các điều khoản của Khuyến Mại này mà không cần thông báo trước.

Khách hàng xác nhận rằng các sản phẩm ký quỹ và đòn bẩy là có mức độ rủi ro cao. Khi giao dịch các sản phẩm đó, khách hàng cần hiểu rằng có thể mất tất cả vốn của mình. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và khách hàng phải đảm bảo rằng họ hiểu rõ rủi ro liên quan. Khách hàng nên tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

Lưu ý cho Khách Hàng Hiện Tại - Chỉ các giao dịch được ký quỹ và thực hiện sau khi bạn tham gia khuyến mại mới được áp dụng cho các yêu cầu khuyến mại. Tất cả số tiền nạp và giao dịch được thực hiện trước khi tham gia khuyến mại sẽ không được tính. Khối lượng giao dịch của mỗi chu kỳ thưởng được tính trên cơ sở nhập trước, xuất trước. Sau khi hoàn thành chu kỳ tiền thưởng, tất cả các tính toán về khối lượng giao dịch và ký quỹ sẽ được đặt lại. Nếu đồng thời có khoản thưởng tín dụng hoặc vật phẩm khuyến mại, thì khoản thưởng tín dụng sẽ được tính trước.

Sau khi Khoản Thưởng Tín Dụng đã được gửi vào tài khoản của Khách Hàng, Khách Hàng phải tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mại. Khách Hàng xác nhận rằng nếu họ rút bất kỳ Khoản Ký Quỹ Khuyến Mại nào (không bao gồm Tiền nạp thưởng) trước khi các Yêu Cầu Doanh Thu được hoàn thành, thì tất cả Khoản Thưởng Tín Dụng sẽ bị khấu trừ ngay lập tức, cho dù Khoản Thưởng Tín Dụng kiếm được từ Khoản Ký Quỹ Ban Đầu hay Khoản Ký Quỹ Bổ Sung.

Công Bố Rủi Ro

Giao dịch qua quầy các sản phẩm tài chính có đòn bẩy mang lại rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Bạn có thể mất nhiều hơn số tiền nạp ban đầu, vì vậy sản phẩm tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem Hướng Dẫn Sản Phẩm có sẵn trên trang web của chúng tôi tại www.thebcr.com để hiểu về những rủi ro liên quan đến giao dịch trong OTC FX và các Công Cụ Phái Sinh trước khi quyết định xem liệu có tham gia ưu đãi tiền thưởng này hay không. BCR sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tổn thất, chi phí, lệ phí hoặc thiệt hại có thể phải chịu liên quan đến việc bạn tham gia ưu đãi tiền thưởng này và theo luật, các điều khoản này có thể không bị loại trừ.

Việc giao dịch các sản phẩm phái sinh có thể không phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy phải đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan một cách đầy đủ. BCR không đưa ra bất kỳ lời khuyên, khuyến nghị hoặc ý kiến tài chính cá nhân nào liên quan đến việc mua, nắm giữ hoặc xử lý các công cụ phái sinh. BCR không phải là một cố vấn tài chính và tất cả các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở chỉ thực thi. Thông tin trong Khuyến Mại này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định địa phương. BCR có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Chi Tiết Tham Gia

Giai đoạn: 1 tháng 5 năm 2024 - 31 tháng 5 năm 2024

All clients participating in this Promotion must open an MT5 account and make their Promotion margin deposit within this time frame.

Khuyến mại chỉ dành cho khách hàng ở các khu vực pháp lý mà các Khuyến Mại đó được pháp luật cho phép.

Trading accounts that are Alpha accounts/Affiliate accounts or those that are funded via credit card and USDT are not eligible for this Promotion.

Lệnh đóng giữ trong ít hơn 1 phút sẽ không được tính vào khối lượng giao dịch yêu cầu của hoạt động.

The Promotion will be limited to one participating account per client.

Khách Hàng Hiện Tại

In order for existing clients(means the client registered a BCR MT5 account in the past two months) to participate in this Promotion, BCR has to be notified in advance, so that margin deposits, turnover and withdrawal can be calculated from the start of the Promotion. Calculations made before the Promotion starts will not be taken into consideration. The existing client acknowledges that he has to comply with the Terms and Conditions of the Promotion.

Khách Hàng Mới

New traders with BCR will need to register and fund a new MT5 Account to participate in this Promotion. All calculations associated with the Promotion will start at the time of account funding.

Việc mở một tài khoản giao dịch mới theo Khuyến Mại này có nghĩa là khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này cũng như Hướng Dẫn Sản Phẩm và Điều Khoản Dịch Vụ của BCR. Khách hàng phải tuân thủ tất cả các yêu cầu mở và giao dịch tài khoản được quy định bởi BCR.

BCR sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi sự chậm trễ nào trong việc nhận tiền nạp ký quỹ do thời gian xử lý liên quan đến các nhà cung cấp phương thức thanh toán khác nhau.

Tiêu Chí Tham Gia

TIỀN NẠP KÝ QUỸ KHUYẾN MẠI
$300 trở lên
KHOẢN THƯỞNG TÍN DỤNG
Initial deposit enjoys 50%(maximum bonus $500), with 10% for subsequent portions upon reaching the bonus cap
GIỚI HẠN THỜI GIAN
60 Ngày
YÊU CẦU DOANH THU
Khách hàng phải giao dịch một số lô tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng X 20% trong các lô quay vòng.
QUY TẮC RÚT TIỀN
  • Khách hàng phải đáp ứng các Yêu Cầu Doanh Thu trước khi có thể rút bất kỳ khoản ký quỹ khuyến mãi nào, nếu không Tiền Thưởng Tín Dụng sẽ bị mất.
  • Lợi nhuận giao dịch khả dụng để rút ngay lập tức, không bao gồm các khoản phí, hoán đổi, hoa hồng hoặc giảm giá do BCR hoặc Bên Giới Thiệu.

* Khoản thưởng tín dụng tối đa cho mỗi khách hàng (một tài khoản cho mỗi khách hàng) là $5,000. Đơn vị thưởng tín dụng nhỏ nhất là mười đơn vị.

* Các sản phẩm sau không có giá trị tích điểm: #AUS200, #GER40, #EUSTX50, #ESP35, #FRA40, #UK100, và tất cả các Cổ Phiếu.

Yêu Cầu Doanh Thu

TỔNG SỐ TIỀN NẠP KHOẢN THƯỞNG TÍN DỤNG SỐ TIỀN THƯỞNG YÊU CẦU DOANH THU
Deposit$1,000 50% $500 100 lô quay vòng (500 x 0.2)
After reaching the bonus cap, deposit$2,000 10% $200 40 lô quay vòng (200 x 0.2)

* Multiple deposits on the same trading day but do not start trading, you can apply for credit bonuses by accumulating the total amount.

Tiền Thưởng Khác

Khách hàng xác nhận rằng trong trường hợp họ rút tiền ký quỹ liên quan đến Khuyến Mại này vi phạm các quy tắc rút tiền sau khi họ đã kiếm được Khoản Thưởng Tín Dụng của mình, BCR có quyền khấu trừ một số tiền tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng đã kiếm được.

Khách hàng xác nhận rằng trong trường hợp họ không đáp ứng các Yêu Cầu Doanh Thu Khuyến Mãi trong khoảng thời gian chỉ định sau khi khách hàng đã kiếm được Tiền Thưởng Tín Dụng, BCR có quyền khấu trừ một số tiền tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng kiếm được..

Khách hàng xác nhận rằng trong trường hợp không có giao dịch nào xảy ra trong vòng 60 ngày kể từ khi nạp tiền Ký Quỹ Khuyến Mãi, BCR có quyền tự động khấu trừ một số tiền tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng kiếm được từ tài khoản giao dịch BCR của mình.

Khách hàng xác nhận rằng trong trường hợp số dư tài khoản giao dịch của họ vào bất kỳ thời điểm nào nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc số dư tài khoản giao dịch thấp hơn Khoản Thưởng Tín Dụng kiếm được, thì BCR có quyền tự động khấu trừ một số tiền tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng từ tài khoản giao dịch của khách hàng. Nếu tài khoản giao dịch của khách hàng đang ở vị thế mở, tài khoản sẽ được đặt thành "chỉ thanh lý" và sẽ không thể mở các vị thế mới nữa. Sau khi khách hàng đóng tất cả các vị thế mở, BCR sẽ khấu trừ một số tiền tương đương với Khoản Thưởng Tín Dụng.

Khách hàng xác nhận trong trường hợp bất kỳ khoản thưởng tín dụng hoặc giá trị tương đương nào của vật phẩm nhận được bị khấu trừ khỏi tài khoản giao dịch của khách hàng do khách hàng không thể đáp ứng các yêu cầu của chương trình khuyến mãi, thì khách hàng phải chấp nhận rằng họ đã mất tư cách tham gia khuyến mãi sau khi khoản khấu trừ được thực hiện và mọi khoản thưởng hoặc vật phẩm hoặc giá trị tương đương của vật phẩm nhận được sẽ bị mất vĩnh viễn. Nếu khách hàng muốn tham gia lại khuyến mại này hoặc bất kỳ khuyến mại nào khác được cung cấp bởi BCR, việc tham gia của họ sẽ được BCR quyết định.

Trong trường hợp BCR có lý do để nghi ngờ rằng khách hàng đã lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng Khuyến Mãi hoặc đã sử dụng các chương trình cụ thể hoặc hành động thiếu thiện chí, thì BCR có toàn quyền quyết định từ chối, giữ lại hoặc rút tư cách tham gia Khuyến Mãi của khách hàng, ngay cả trong trường hợp khách hàng đã đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản trên, và nếu cần, hủy bỏ mọi Điều Khoản và Điều Kiện tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với khách hàng đó, hoặc chấm dứt quyền truy cập của khách hàng đó vào dịch vụ và/hoặc chặn tài khoản của khách hàng.

BCR có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mại này bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý của khách hàng. BCR cũng có quyền sửa đổi các điều khoản của Khuyến Mại này mà không cần thông báo trước.

Khách hàng xác nhận rằng các sản phẩm ký quỹ và đòn bẩy là có mức độ rủi ro cao. Khi giao dịch các sản phẩm đó, khách hàng cần hiểu rằng có thể mất tất cả vốn của mình. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và khách hàng phải đảm bảo rằng họ hiểu rõ rủi ro liên quan. Khách hàng nên tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

Lưu ý cho Khách Hàng Hiện Tại - Chỉ các giao dịch được ký quỹ và thực hiện sau khi bạn tham gia khuyến mại mới được áp dụng cho các yêu cầu khuyến mại. Tất cả số tiền nạp và giao dịch được thực hiện trước khi tham gia khuyến mại sẽ không được tính. Khối lượng giao dịch của mỗi chu kỳ thưởng được tính trên cơ sở nhập trước, xuất trước. Sau khi hoàn thành chu kỳ tiền thưởng, tất cả các tính toán về khối lượng giao dịch và ký quỹ sẽ được đặt lại. Nếu đồng thời có khoản thưởng tín dụng hoặc vật phẩm khuyến mại, thì khoản thưởng tín dụng sẽ được tính trước.

Sau khi Khoản Thưởng Tín Dụng đã được gửi vào tài khoản của Khách Hàng, Khách Hàng phải tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mại. Khách Hàng xác nhận rằng nếu họ rút bất kỳ Khoản Ký Quỹ Khuyến Mại nào (không bao gồm Tiền nạp thưởng) trước khi các Yêu Cầu Doanh Thu được hoàn thành, thì tất cả Khoản Thưởng Tín Dụng sẽ bị khấu trừ ngay lập tức, cho dù Khoản Thưởng Tín Dụng kiếm được từ Khoản Ký Quỹ Ban Đầu hay Khoản Ký Quỹ Bổ Sung.

Công Bố Rủi Ro

Giao dịch qua quầy các sản phẩm tài chính có đòn bẩy mang lại rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Bạn có thể mất nhiều hơn số tiền nạp ban đầu, vì vậy sản phẩm tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem Hướng Dẫn Sản Phẩm có sẵn trên trang web của chúng tôi tại www.thebcr.com để hiểu về những rủi ro liên quan đến giao dịch trong OTC FX và các Công Cụ Phái Sinh trước khi quyết định xem liệu có tham gia ưu đãi tiền thưởng này hay không. BCR sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tổn thất, chi phí, lệ phí hoặc thiệt hại có thể phải chịu liên quan đến việc bạn tham gia ưu đãi tiền thưởng này và theo luật, các điều khoản này có thể không bị loại trừ.

Việc giao dịch các sản phẩm phái sinh có thể không phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy phải đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan một cách đầy đủ. BCR không đưa ra bất kỳ lời khuyên, khuyến nghị hoặc ý kiến tài chính cá nhân nào liên quan đến việc mua, nắm giữ hoặc xử lý các công cụ phái sinh. BCR không phải là một cố vấn tài chính và tất cả các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở chỉ thực thi. Thông tin trong Khuyến Mại này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định địa phương. BCR có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Điều Khoản Sử Dụng Trang Web Chính Sách Bảo Mật

2024 © - All Rights Reserved by BCR Co Pty Ltd

Thông báo về Rủi ro:Các sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch ngoại trường với đòn bẩy, điều này đồng nghĩa với việc chúng mang mức độ rủi ro cao và có khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các sản phẩm này không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ mức độ rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của bạn trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần trước khi mở tài khoản với BCR.

zendesk